מכרז פומבי 5 שנים

תקנון - השאלת מחשבים לגמלאים סטודנטים ותלמידים

הגדרות

"העירייה" – עיריית רמת גן

"זכאי" – משתתף שהוחלט להקצות לו מחשב על פי תקנון זה.

"משתתף"/"מבקש":    - הורה לתלמיד (כתות א'-י"ב)  תושב העיר רמת גן/התלמיד (בהתאמה)
                 - גימלאי תושב העיר (גבר מגיל 67 / אישה מגיל 62)
                 - סטודנט,  תושב העיר

"מחשב":

"מחשב דגם A" –  מפרט טכני ועלות: מחשב נייד מסוג: HP 255 G7, מעבד: AMD,

זיכרון: 8GB, דיסק קשיח: 256 GB SSD, גודל מסך: 15.6", המחשב כולל
windows 10 ואופיס לשנה.

"אחריות ושירות דגם A" – אחריות ושירות ניתנים לשנה  ע"י ספק המחשבים one1 (וואן  שילוב מערכות בע"מ) טל' 03-9767878

"מחשב דגם B" – מפרט טכני ועלות: מחשב נייד מסוג: ASUS E410MA ,

                                 מעבד: Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz,

                                 דיסק קשיח: 64G eMMC, גודל מסך: 14"

                                 המחשב כולל windows 10 HOME ואופיס לשנה.

 

"אחריות ושירות דגם B" – אחריות ושירות ניתנים לשנה  ע"י ספק המחשבים ויזו'אל

טל' 1700721177

פרשנות

 1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בנושא, הוראות תקנון זה תהיינה קובעות לכל דבר ועניין.
 2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך הוראותיו מתייחסות בהתאמה גם לנקבה, בתאם לחוק הפרשנות תשמ"א - 1981.

מטרה

 1.  
  1. רמת גן מעוניינת לסייע לתושבי רמת גן (גמלאים / סטודנטים / תלמידים) שידם אינה משגת, לשאול מחשבים במחיר מופחת. העירייה תאפשר לתושביה לשאול מחשבים לתקופה של עד 60 חודשים, בעלות מופחתת, בתנאים המפורטים בתקנון זה.

 

 

תקופת ההשאלה

 1.  
  1. המחשב שהושאל יושב לעירייה בתום תקופה של 60 חודשים מיום ההשאלה, או כאשר התושב עבר להתגורר בישוב אחר. במקרה של תלמיד, יש להחזיר את המחשב כאשר התלמיד סיים את חוק לימודיו (סיים כתה י"ב), לפי המוקדם מבין המועדים האמורים.
  2. את המחשב יש להחזיר במצב בו יהיה בסיום תקופת ההשאלה.
  3. תקנון זה מעדכן את התקנון הקודם להשאלת מחשבים כך שתקופת ההשאלה הוארכה בזאת ל- 60 חודשים לכלל הזכאים בכל סבבי ההשאלה שנערכו עד היום (בכפוף לקבוע בסעיף 4.1 בתקנון זה, המוקדם מבין המועדים). תושבים המעוניינים להשיב את המחשב לפני תום תקופת השאלה לה הם זכאים מוזמנים לעשות זאת.

הקצאת הזכות לשאילת מחשב

 1.  
 2.  
  1. תושבי העיר, שהינם גמלאים, סטודנטים ו/או משפחות של תלמידי העיר רמת גן יהיו זכאים לשאול את אחד מדגמי המחשבים הניידים שבסעיף 1.
  2. התושב המבקש לשאול מחשב יענה על טופס ההצהרה באתר האינטרנט העירוני.
  3. הזכאות להשאלת מחשב תקבע בהתאם לדירוג טפסי ההצהרה על-פי הקריטריונים המפורטים להלן:

   קריטריונים לדירוג (כל קריטריון מזכה בנקודה):

 1. אין בבית המשפחה מחשב .
 2. המבקש או אחד מהורי התלמיד הינו מובטל / חל"ת / עצמאי שסגר עסק בעקבות קורונה ו/או הכנסתו נפגעה בעקבות הקורונה.
 3. יש במשפחה שלושה תלמידים ויותר אשר לומדים במערכת החינוך ברמת גן.
 4. המבקש מקבלת הנחה בארנונה (זכאים לגמלת נכות, גימלאים, זכאים להבטחת הכנסה, או מזונות מהבטוח הלאומי, בעלי תעודת עיוור, ילד נכה במשפחה, משפחות שכולות, נכי צה"ל, הורה יחיד וכיו"ב).
 5. המבקש או הורה התלמיד הינו הורה עצמאי.
 6. המבקש או אחד מהורי התלמיד מורה במערכת החינוך ברמת גן.
 7. המבקש או אחד מהורי התלמיד עולה חדש (7 שנים בארץ).
 8. המלצת אגף החינוך (במקרה של תלמיד).
 9. המבקש הינו גמלאי (גבר מגיל 67 / אישה מגיל 62)
 10. המבקש הינו סטודנט, (יש להציג תעודת סטודנט באם יידרש)

המחשבים יוקצו להשאלה, על פי ניקוד התשובות שנתנו בהצהרה; הזכאות מותנית בצבירת 2 נקודות ומעלה. מלאי המחשבים מוגבל, תינתן עדיפות למספר הנקודות הגבוה ולאחר מכן כל הקודם זוכה.

 1.  
 2.  
  1.  
  2. כל משפחה תהיה מוגבלת לשאילת מחשב אחד בלבד בכל סבב השאלה.

           "משפחה" לעניין סעיף זה - בני אותו תא משפחתי השוהים יחד במקום מגורים אחד.

5.7   אין לראות בעצם מילוי טופס ההצהרה האמור משום התחייבות העיריה להשאלת מחשב.

 

עלויות

 

עלות השאלת מחשב דגם A
HP 255 G7

עלות השאלת מחשב דגם B

ASUS E410MA

מספר נקודות מצטבר  1

לא זכאי לשאול מחשב

לא זכאי לשאול מחשב

מספר נקודות מצטבר  2-3

1000 ₪

550 ₪

מספר נקודות מצטבר 4 ומעלה

600 ₪

300 ₪

 

מחיר המחשבים יחושב בהתאם למספר הנקודות שיתקבל על פי הקריטריונים, כמפורט לעיל,

 

בדיקת הזכאות לשאילת מחשב

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
  1. העירייה תבדוק את טפסי ההצהרה של התושבים ותוודא את אמיתותם, בכלל זה;
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
  1.  
   1. העירייה תבדוק מול מאגרי המידע שלה את עובדת היות המשתתף תושב רמת גן (על-פי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות) .
   2. העירייה תבדוק מול מאגרי המידע שלה את עובדת היות המשתתף הורה לתלמידים בכיתות א'-י"ב.
   3. העירייה תבדוק מול מאגרי המידע שלה את גילו של התושב.
  2. בעצם ההשתתפות המשתמש מאשר ומרשה לעירייה לערוך כל בדיקה שתידרש על ידה, כדי לוודא את עמידתו בתנאים הקבועים להקצאת הזכאות כמפורט בתקנון זה. יובהר כי הבדיקה תיעשה בהתאם לנתונים הקיימים בעירייה, והם אלו שיקבעו. נתונים אלו יהיו חסויים בהתאם לדיני הגנת הפרטיות. 

תהליך ההשאלה והתשלום

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
  1. לאחר תהליך הבדיקה והניקוד, תודיע העירייה באמצעות מסרון או באמצעות דוא"ל למשתתפים שנמצאו זכאים לשאול מחשב בהתאם להוראות לעיל, על זכאות זו.
  2. התשלום יבוצע באמצעות טופס שיישלח לזכאים ישירות לדוא"ל.
  3. ביצוע ההשאלה ייעשה בדרך מסירת אמצעי תשלום לעירייה כפי שייקבע על ידה, ובכפוף  להסדרת התשלום עד מועד מסירת המחשב. יובהר, כי אמצעי התשלום המאושר וכן מספר התשלומים המבוקש כפופים לשיקול דעת העירייה, או להסכם עם חברת האשראי.  
  4. באחריות הזכאי להגיע לאיסוף המחשב במועד ובמקום שייקבע ויפורסם באתר האינטרנט של העירייה. אם לא הגיע הזכאי לאסוף את המחשב, ולא התקבלה בעירייה כל הודעה ממנו עד למועד המסירה, תבוטל הזכאות.
  5. זכאי יוכל לבטל את שאילת המחשב על ידו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ולתקנות שהותקנו מכוחו.
  6. לביטול שאילת המחשב או להשבת מחשב שנמסר, יש לפנות למוקד העירוני 109. נציג העירייה יצור קשר עם הזכאי ויקבל בחזרה את המחשב, ובתנאי שהמחשב נמצא בתוך האריזה המקורית, לא נעשה בו שימוש, לא נפגעו האריזה המקורית והתוכנה, ולא בוצע בו חיבור לחשמל. כל זאת עד 14 יום מיום ביצוע התשלום.
  7. מובהר בזאת שהעירייה אינה אחראית לטיב המחשב ו/או לכל תקלה אשר תתגלה בו ו/או לתקינות עבודתו לאורך כל תקופת ההשאלה.
  8. האחריות והשירות לגבי המחשב יחולו על הספק על ידו בלבד. המשתתפים, ובכללם הזכאים, פוטרים את העירייה או כל מי מטעמה מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש, שירות או כל פגם אחר, בקשר על להשאלת המחשב.
  9. אחריות ושירות ניתנים לשנה  על-ידי ספק המחשבים בהתאם לדגם. יצוין כי בהתאם לתנאי האחריות הקבועים על-ידי הספק, אחריות הספק אינה כוללת אחריות שבר / נזק – האחריות לתיקון שבר חלה על השואל.
  10. בסיום ההשאלה יקבל הזכאי קבלה על ההשאלה והתשלום, לא תתקבל חשבונית מס.

וועדת חריגים

 1.  
  1. לצורך הקצאת מחשבים לתושבים אשר אינם עומדים בתנאים האמורים בסעיף 4 (על סעיפיו הקטנים) לתקנון זה, תתמנה וועדת חריגים אשר תהיה מורכבת מראש העיר או נציגו, נציג אגף החינוך, נציג האגף לשירותים חברתיים. היועץ המשפטי לעירייה או נציגו יהיו משקיפים בוועדה.
  2. וועדת החריגים תוכל להקצות כ- 8% מהמחשבים לחריגים. 
  3. וועדת החריגים תקבע את דרכי עבודתה וכלליה, תדון ותחליט בבקשות שיופנו אליה, לפי שיקול דעתה ותנמק את החלטותיה.
  4. בקשה לוועדת החריגים יועברו למרכזת הועדה בכתב ו/או באמצעות דוא"ל, לכתובת שתפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

כללי

 1.  
  1. המשתתף מאשר ומצהיר כי הוא קרא את התקנון והוא מקבל עליו את כל הוראותיו, וכי בכל מקרה הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
  2. העירייה רשאית להפסיק או לבטל את תכנית השאלת המחשבים ורשאית לשנות או לבטל כל תנאי מתנאי תקנון זה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ביטול או שינוי כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה.
  3. אם זכאי שילם עבור שאילת המחשב ולא קיבל אותו בשל שינוי הפרויקט או הפסקתו, יושב לו כספו בדרך בה שילם.

 

 

גרסה זו של התקנון מעודכנת ליום  26.11.2020                                                      

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים