מכרז פומבי השאלת מחשב נייד ל - 4 שנים

תקנון - השאלת מחשבים לצורך למידה מרחוק לתלמידי העיר

הגדרות

"העירייה" – עיריית רמת גן

"משתתף" – הורה לתלמיד (כתות א'-י"ב)  תושב העיר רמת גן

"מחשב דגם A" –  לתשומת לבכם החל מיום שלשי ה- 20.10.20 שונה דגם מחשב HP בהתאם למפרט הבא:

מחשב נייד מסוג: HP 255 G7, מעבד: AMD, זיכרון: 8GB, דיסק קשיח: 256 GB SSD, גודל מסך: 15.6", המחשב כולל win 10 ואופיס לשנה

לא זמין יותר מפרט טכני ועלות: מחשב נייד מסוג: HP 250 G7, מעבד: i5, זיכרון: 8GB, דיסק קשיח: 256 GB SSD, גודל מסך: 15.6", המחשב כולל
PRO win 10 ואופיס חינוך.

"אחריות ושירות" – אחריות ושירות ניתנים לשנה  ע"י ספק המחשבים one1 (וואן שילוב מערכות בע"מ) טל' 03-976-7878

"מחשב דגם B" – מפרט טכני ועלות: מחשב נייד מסוג: ASUS E410MA ,

מעבד: Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz  דיסק קשיח:

64G eMMC, גודל מסך: 14" המחשב כולל windows 10 HOME ואופיס לשנה.

"אחריות ושירות" – אחריות ושירות ניתנים לשנה  ע"י ספק המחשבים ויזו'אל   טל' 1700721177

"זכאי" – משתתף שהוחלט להקצות לו מחשב על פי תקנון זה

פרשנות

2.1 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בנושא, הוראות תקנון זה תהיינה קובעות לכל דבר ועניין.

2.2 תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך הוראותיו מתייחסות בהתאמה גם לנקבה, בתאם לחוק הפרשנות תשמ"א - 1981.

מטרה

3.1 עיריית רמת גן מעוניינת לסייע לתלמידים תושבי רמת גן לשאול מחשבים לצורך למידה מרחוק. העירייה תאפשר לתושביה לשאול מחשבים לתקופה של עד 48 חודשים, בעלות מופחתת, בתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן – התלמידים, תכנית השאלת המחשבים).

3.2 המחשב שהושאל יושב לעירייה בתום תקופה של 48 חודשים מיום ההשאלה, כאשר התלמיד עבר להתגורר בישוב אחר, או כאשר התלמיד סיים את חוק לימודיו (סיים כתה י"ב), לפי המוקדם מבין המועדים האמורים.

הקצאת הזכות לשאילת מחשב

4.1  משפחות של תלמידי העיר רמת גן אשר תענינה על טופס ההצהרה, תהיינה זכאיות לשאול מחשב. טפסי ההצהרה ידורגו על-פי הקריטריונים המפורטים מטה.

קריטריונים לדירוג:

כל קריטריון מזכה בנקודה, כאשר הניקוד המירבי הינו 7 נקודות.

הזכאות מותנית בצבירת 2 נקודות ומעלה. מלאי המחשבים מוגבל, תינתן עדיפות למספר הנקודות הגבוה ולאחר מכן כל הקודם זוכה.

4.2              המחשבים יוקצו להשאלה, על פי ניקוד התשובות שנתנו בהצהרה.

4.3         כל משפחה תהיה מוגבל לשאילת מחשב אחד בלבד. מי שרכש בעבר מחשב באמצעות העירייה או קיבל מחשב מהעירייה, לא יהיה זכאי לשאול מחשב על פי תכנית זו.

הזכות לשאילת המחשב היא לתושבי רמת גן  בלבד

4.5          הזכות לשאילת המחשב הינה עבור תלמידים בכתות א' – י"ב

4.6          אין לראות בעצם מילוי טופס ההצהרה האמור משום התחייבות העיריה להשאלת מחשב.

עלויות

מחיר המחשבים יחושב בהתאם למספר הנקודות שיתקבל על פי הקריטריונים, כמפורט לעיל,

עלות מחשב דגם A - מסוג HP 255 G7,

מספר נקודות 2-3 - 1000 ₪

מספר נקודות 4-7 - 600 ₪

עלות מחשב דגם B - מסוג ASUS E410MA

מספר נקודות 2-3 - 550 ₪

מספר נקודות 4-7 - 300 ₪

בדיקת הזכאות לשאילת מחשב

העירייה תבדוק מול מאגרי המידע שלה את עובדת היות המשתתף תושב רמת גן.

העירייה תבדוק מול מאגרי המידע שלה את עובדת היות המשתתף הורה לתלמידים בכיתות א'-י"ב.

העירייה תבדוק את טפסי ההצהרה של ההורים ותוודא את אמיתותם.

           המשתמש מאשר ומרשה לעירייה לערוך כל בדיקה שתידרש על ידה,  כדי לוודא את עמידתו בתנאים האמורים בסעיף 4.1 לעיל, להקצאת הזכאות כמפורט בתקנון זה. יובהר כי הבדיקה תיעשה בהתאם לנתונים הקיימים בעירייה, והם אלו שיקבעו. נתונים אלו יהיו חסויים בהתאם לדיני הגנת הפרטיות. 

תהליך ההשאלה והתשלום

לאחר תהליך הבדיקה והניקוד, תודיע העירייה באמצעות מסרון או באמצעות דוא"ל למשתתפים שנמצאו זכאים לשאול מחשב בהתאם להוראות לעיל, על זכאות זו.

התשלום יבוצע באמצעות טופס שיישלח לזכאים ישירות לדוא"ל.

ביצוע ההשאלה ייעשה בדרך מסירת אמצעי תשלום לעירייה כפי שייקבע על ידה, ובכפוף  להסדרת התשלום עד מועד מסירת המחשב.

יובהר, כי אמצעי התשלום המאושר וכן מספר התשלומים המבוקש כפופים לשיקול דעת העירייה, או להסכם עם חברת האשראי.  

באחריות הזכאי להגיע לאיסוף המחשב במועד ובמקום שייקבע ויפורסם באתר העירייה. אם לא הגיע הזכאי לאסוף את המחשב, ולא התקבלה בעירייה כל הודעה ממנו עד למועד המסירה, תבוטל העסקה.

זכאי יוכל לבטל את שאילת המחשב על ידו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ולתקנות שהותקנו מכוחו.

לביטול שאילת המחשב או להשבת מחשב שנמסר, יש לפנות למוקד העירוני 109. נציג העירייה יצור קשר עם הזכאי ויקבל בחזרה את המחשב, ובתנאי שהמחשב נמצא בתוך האריזה המקורית, לא נעשה בו שימוש, לא נפגעו האריזה המקורית והתוכנה, ולא בוצע בו חיבור לחשמל. כל זאת עד 14 יום מיום ביצוע הרכישה.

מובהר בזאת שהעירייה אינה אחראית לטיב המחשב, לכל תקלה אשר תתגלה בו, ולתקינות עבודתו לאורך כל תקופת ההשאלה.

האחריות והשירות לגבי המחשב יחולו על הספק על ידו בלבד. המשתתפים, ובכללם הזכאים, פוטרים את העירייה או כל מי מטעמה מכל טענה או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש או כל פגם אחר, בקשר על להשאלת המחשב.

אחריות ושירות ניתנים לשנה  על-ידי  ספק המחשבים בהתאם לדגם.

אחריות הספק אינה כוללת אחריות שבר / נזק – האחריות לתיקון שבר חלה על השואל.

בסיום ההשאלה יקבל הזכאי קבלה על ההשאלה, והתשלום לא תתקבל חשבונית מס

וועדת חריגים

לצורך הקצאת מחשבים לתלמידים אשר אינם עומדים בתנאים האמורים בסעיף 4.1 לתקנון זה, תתמנה וועדת חריגים אשר תהיה מורכבת מראש העיר או נציגו, נציג אגף החינוך, נציג האגף לשירותים חברתיים. היועץ המשפטי לעירייה או נציגו יהיו משקיפים בוועדה.

וועדת החריגים תוכל להקצות עד 8% מהמחשבים לחריגים. 

וועדת החריגים תקבע את דרכי עבודתה וכלליה, ותנמק את החלטותיה.

בקשה לוועדת החריגים תוגש בכתב באמצעות דוא"ל, לכתובת שתפורסם באתר האינטרנט.

כללי

המשתתף מאשר ומצהיר כי הוא קרא את התקנון והוא מקבל עליו את כל הוראותיו, וכי בכל מקרה הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

העירייה רשאית להפסיק או לבטל את תכנית השאלת המחשבים ורשאית לשנות או לבטל כל תנאי מתנאי תקנון זה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ביטול או שינוי כאמור יפורסמו באתר האינטרנט.

אם זכאי שילם עבור שאילת המחשב ולא קיבל אותו בשל שינוי הפרויקט או הפסקתו, יושב לו כספו בדרך בה שילם.

 

ד. 1296/2020

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים